Regulamin sklepu

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.    Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2.    Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.molando.pl;

4.    Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.molando.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;

5.    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6.    Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Flow Rafał Pasionek 86-065 Łochowo, ul. Szosa Nakielska 23 B, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7.    Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W www.molando.pl, podstawą działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

9.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.molando.pl.

2.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.    Dostępny pod adresem www.molando.pl sklep internetowy, prowadzony jest przez Rafała Pasionek – prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FLOW Rafał Pasionek NIP 9532393602 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dane adresowe: FLOW Rafał Pasionek 86-065 Łochowo ul. Szosa Nakielska 23 B, NIP: 9532393602

4.    Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@molando.pl lub pod numerem telefonu + 48 693 123 845 (opłata wg. cennika właściwego operatora).

5.    Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b)   zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

6.    Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)    przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.

b)   minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

7.    W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

8.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma FLOW Rafał Pasionek zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

9.    Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.molando.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

10. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

11. Sposób korzystania z Towaru oraz zasady jego konserwacji określa Producent.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.    Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa stron www: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script. Przeglądarka Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies” oraz aktywny interpretator JavaScript.

2.    Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.    Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.    Firma FLOW Rafał Pasionek może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)   podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)   dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c)    dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez firmę FLOW Rafał Pasionek za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy FLOW Rafał Pasionek.

5.    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody firmy FLOW Rafał Pasionek.

6.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7.    Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla firmy FLOW Rafał Pasionek,

e)   korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)     korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

8.    Klient może zrezygnować z posiadania Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z Usługi w dowolny sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do FLOW Rafał Pasionek w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres sklep@molando.pl lub w formie pisemnej na adres FLOW Rafał Pasionek 86-065 Łochowo ul. Szosa Nakielska 23 B. Likwidacja Konta nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, do czasu otrzymania przez FLOW Rafał Pasionek oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Usługi. Likwidacja Konta nie ma wpływu na zamówienie kuriera w celu odbioru towaru do czasu otrzymania przez FLOW Rafał Pasionek oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Konta.

9.    FLOW Rafał Pasionek może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony www.molando.pl w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na zmiany w treści Polityki Prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek odbioru towaru przez kuriera, w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

10. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

11. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do FLOW Rafał Pasionek w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@molando.pl lub w formie pisemnej na adres: FLOW Rafał Pasionek 86-065 Łochowo ul. Szosa Nakielska 23 B.

12. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej) uzasadnienie reklamacji.

13. Molando.pl dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

14. Nie jest możliwe korzystanie z Usługi za pośrednictwem strony www.molando.pl w sposób anonimowy.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.molando.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2.    Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)    przedmiotu zamówienia,

b)   jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c)    wybranej metody płatności,

d)   wybranego sposobu dostawy,

e)   czasu dostawy,

5.    W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

6.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FLOW Rafał Pasionek Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7.    Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

8.    Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

9.    Terminem płatności w przypadku płatności dokonanych za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Payu jest chwila następująca bezpośrednio po złożeniu zamówienia, zaś w przypadku przelewu  bankowego maksymalnie trzeci dzień roboczy przypadający po dniu, w którym zostało złożone Zamówienie.

10. Molando.pl nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której klient dokonuje płatności.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.molando.pl, pobrać go, sporządzić jego wydruk, odręcznie wypełnić lub wysłać e-mail na adres sklep@molando.pl

V. Dostawa

1.    Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2.    Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej usługą Pocztex Kurier 48 lub poprzez odbiór osobisty w siedzibie firmy ul. Szosa Nakielska 23 B, 86-065 Łochowo. Koszty dostawy są podane w zakładce "Dostawa".

3.    Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4.    Termin dostawy określony w powyższym punkcie może zostać niezachowany w przypadku wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności wywołanych winą przewoźnika, winą Klienta albo o charakterze siły wyższej.

5.    W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym www.molando.pl.

VI. Ceny i metody płatności

1.    Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

2.    Zamawiając dostawę do domu Klient może wybrać jedną z form płatności:

a)    przelew za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Payu

b)   tradycyjny przelew bankowy

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.    Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi  poinformować FLOW Rafał Pasionek o swojej decyzji odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą na adres siedziby firmy tj: FLOW Rafał Pasionek 86-065 Łochowo ul. Szosa Nakielska 23 B lub pocztą elektroniczną na adres sklep@molando.pl). Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy - nie jest to jednak obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

2.    Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku sprzedaży jednego towaru termin wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

3.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży www.molando.pl zwraca niezwłocznie wszystkie otrzymane od Klienta płatności, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym www.molando.pl zostało poinformowane o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Klient nie ponosi żadnych opłat związanych ze zwrotem pieniędzy. Molando.pl może  wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia www.molando.pl dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie na adres siedziby firmy tj.: FLOW Rafał Pasionek 86-065 Łochowo ul. Szosa Nakielska 23 B, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował www.molando.pl o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

4.    Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5.    Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

1.    FLOW Rafał Pasionek jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2.    Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres sklep@molando.pl. www.molando.pl dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

3.    Firma FLOW Rafał Pasionek nie jest producentem towarów.

4.    Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji), date nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia.

5.    www.molando.pl w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1.    Firma FLOW Rafał Pasionek podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2.    Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić www.molando.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3.    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: 86-065 Łochowo ul. Szosa Nakielska 23 B, pocztą elektroniczną na adres sklep@molando.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4.    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5.    Firma FLOW Rafał Pasionek zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Ochrona Danych osobowych

1.    Dane osobowe będą przetwarzane przez www.molando.pl z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zgodnie z Polityką prywatności stanowiącą załącznik do Regulaminu.

2.    Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.

3.    Dane osobowe są przetwarzane co do zasady przez www.molando.pl, w celu realizacji złożonego Zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji Umowy sprzedaży oraz, jeśli Klient wyraził na to odrębną zgodę, w celach marketingowych, a w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach, a także w celu przesyłania newslettera.

4.    Dane osobowe będą archiwizowane przez przedsiębiorcę przez trzy lata od dokonania ostatniej sprzedaży.

5.    Zgodnie z RODO Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia. W tym celu Klient może wysłać zgłoszenie na adres email  sklep@molando.pl

6.    Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.

7.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

8.    Z chwilą rejestracji na stronie www.molando.pl oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również bezpłatnym prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez kontakt w formie elektronicznej pod adresem: sklep@molando.pl lub w formie pisemnej na adres: FLOW Rafał Pasionek 86-065 Łochowo ul. Szosa Nakielska 23 B. Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

XI. Postanowienia końcowe

1.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FLOW Rafał Pasionek a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2.    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FLOW Rafał Pasionek, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FLOW Rafał Pasionek.

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Menu

Ustawienia

Utwórz darmowe konto, aby zapisać ulubione przedmioty.

Zaloguj się

Utwórz darmowe konto, aby korzystać z list życzeń.

Zaloguj się